Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Home Studia w języku angielskim

Informacje o studiach w języku angielskim na WIL PK

Email Drukuj

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej to jeden z największych wydziałów Uczelni, a także jeden z największych wydziałów w Polsce kształcących przyszłe kadry dla budownictwa. To na naszym Wydziale kształcą się przyszli inżynierowie budownictwa w specjalnościach m.in. konstrukcji budowlanych i inżynierskich, dróg, ulic i autostrad, dróg kolejowych, teorii konstrukcji inżynierskich, mostów i budowli podziemnych, technologii i organizacji budownictwa.


Dim lights


Dzięki przystąpieniu Polski w 2004r. do Unii Europejskiej otworzyły się przed studentami i pracownikami naukowo – dydaktycznymi większe możliwości wymian, a także i studiowania na zagranicznych uczelniach w języku angielskim. Dzisiejszy kandydat na studia na kierunku budownictwo ma nie tylko dobre podstawy z przedmiotów ścisłych, ale jest dobrze przygotowany w zakresie języka angielskiego. Dla takich osób, z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ma propozycję realizacji studiów w zakresie nowoczesnego budownictwa w języku angielskim.

Studia w języku angielskim zostały uruchomione począwszy od roku akademickiego 2010/2011 w ramach projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.1. Proponowane studia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu kształcenie przyszłych inżynierów, którzy nie tylko zdobędą fachową wiedzę z zakresu nowoczesnego budownictwa, ale także biegle opanują techniczny język angielski, tak potrzebny na współczesnym, w znacznej mierze otwartym rynku pracy.

    W ramach tego projektu realizowano po dwie edycje studiów I stopnia od 2010 roku oraz II stopnia od 2013 roku. W bieżącym roku akademickim (2014/2015) kontynuujemy II edycję studiów II stopnia – magisterskich.
W przeciwieństwie do wielu uczelni uczestnictwo w oferowanych studiach, dzięki współfinansowaniu przez UE, jest całkowicie nieodpłatne.

Sukces organizacyjny sprawił, że mimo zakończenia prowadzenia rekrutacji w ramch projektu kolejne edycje studiów będą uruchamiane w następnych latach, ale już w ramach działań statutowych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Starający się o przyjęcie na studia w języku angielskim rejestrowali się do tej pory w tym samym czasie co kandydaci na studia w języku polskim i byli poddani takiej samej procedurze kwalifikacyjnej. Kryteria naboru na studia na kier. Budownictwo są bowiem takie same niezależnie od języka wykładowego, jednakże od chętnych do studiowania w jęz. ang. wymaga się dostatecznego opanowanie tego języka. Osoby, legitymujące się udokumentowaną znajomością jęz. ang. przy składaniu dokumentów są kwalifikowane podczas rekrutacji. Za wystarczające uznaje się egzaminy CAE, CPE, FCE z oceną A lub B, TOEFL, zdanie międzynarodowej matury, ukończenie liceum z angielskim językiem wykładowym lub posiadanie świadectwa dojrzałości potwierdzającego uzyskanie co najmniej 60% pkt. z języka angielskiego, zdanego na poziomie rozszerzonym. Osoby przyjęte na studia, które nie spełniają powyższych kryteriów, a są przekonane o swoich dostatecznych kompetencjach językowych i zadeklarują przy składaniu dokumentów chęć studiowania w jęz. ang., piszą test kompetencyjny z języka - jego zdanie kwalifikuje do grupy z językiem wykładowym angielskim.

Należy podkreślić, że ukończenie proponowanych studiów daje możliwość ubiegania się w przyszłości o uprawnienia budowlane po spełnieniu ustawowych wymagań. Po dwóch latach praktyki zawodowej absolwenci mogą także ubiegać się o przyznanie dyplomu Inżyniera Europejskiego, który jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Poprawiony: środa, 07 stycznia 2015 08:46